Grúpa machnaimh agus gluaiseachta de chuid Teacht Aniar é seo atá dírithe ar cheisteanna práinneacha timpeallachta agus inbhuanaitheachta ár linne

Téarmaí Tagartha

Réamhrá

Is tionscadal de chuid Teacht Aniar (TA) é an Aeróg Eiceolaíoch (AE). Tá sé mar bhonn tuisceanna ag TA:

 1. Bheith mar ghrúpa machnaimh agus gluaiseachta í saol na Gaeilge, agus atá neamhspéach ón Stát;
 2. Ceist na teanga a nascadh le mórcheisteanna polaitíochta ár linne agus trí sin a bheith i lár an dioscúrsa náisiúnta
 3. Go bhfuil na brúanna céanna ar an éagsúlacht teanga agus cultúrtha is atá ar an bithéagsúlacht agus ar an athrú aeráide;
 4. Nach neart go cur le chéile.

Níl ceist níos práinní sa domhan mór ná sa tír seo um a dtaca seo ná inbhuanaitheacht na timpeallachta ar a bfhuil todchaí an chine daonna ag braith. Tá an cheist seo ag éirí níos práinní le himeacht aimsire. Ní mór do mhuintir na Gaeilge agus na Gaeltachta mar sin a bheith páirteach san gluaiseacht éiceolaíoch shocaíoch seo atá ag dul i neart ó lá go lá go náisiunta agus go hidirnáisiúnta:

Creidimid freisin do bhféadadh an tradisiún Gaelach cabhrú linn san obair seo agus gur fiú go mór staidear a dhéanamh ar an dtradisiún ársa sin mar a bhaineann se leis an ndúchas, an dúlra agus an gaol idir an duine agus iad.

Tá sé i gceist ag TA grúpa oibre, an ‘Aeróg Eiceolaíoch’ a eagrú chun tabhairt faoí na ceisteanna seo

Spriocanna an Ghrúpa Oibre

 1. Tuiscint sainiúil mhuintir na hÉireann, pobal na Gaeilge san áireamh, ar an ábhar seo a chothú;
 2. Machnamh agus plé teoiriciúil ar cheist na timpeallachta a spreagadh agus an ceangal idir an cheist seo agus cúrsaí eacnamaíochta, forbartha,polaitíochta, cultúrtha agus sóisialta a shoiléiriú;
 3. Eolas a chur ar fáil i nGaeilge faoín athrú aeráide agus faoin géarchéim sna córais ar a bhfuilimid ag braith – bitéagsúlacht, creimeadh talún, truailliú uisce agus aigéin srl. – chun comhfhios an phobail ar an gceist a mhúscailt;
 4. Na scéalta is déanaí, náisiúnta is idirnáisiúnta, a chur os comhair an phobail;
 5. Eolas faoi na samhail inbhuanaitheachta a eascraíonn ón tír seo a chraobhscaoileadh;
 6. Daoine a spreagadh le tionscadail éiceolaiocha a bhunú;
 7. Daoine óga a mhealladh le bheith páirteach sa ghluaiseacht éiceolaíoch agus teanga;
 8. An Ghaeilge a cheangail leis an ábhar is práinní sa domhain, agus trí sin cuidiú le stádas na teanga a ardú i measc an phobail i gcoitinne;
 9. Comhghuallaíocht a chothú trí Ghaeilge, agus trí Bhéarla agus teangacha eile nuair is gá, le heagrais éiceolaíocha eile san tír seo agus thar lear.

Modh Oibre

 1. Grúpa de shaineagrais chomshaoil agus daoine le saineolas chomhshaoil atá in ann feidhmniú trí Ghaeilge a chur le chéile faoi scáth TA;
 2. Grúpa oibre a chur le chéile; cuirfidh an grúpa seo plean oibre le chéile agus cuirfidh sé i bhfeidhm é.
 3. Réimsí oibre agus tosaíochtaí a roghnú: m.sh. polasaí, nó easpa polasaí an Stáit nó easpa cur i bhfeidhm na bpolasaithe i leith an chomhshaoil a léiriú, nó iompar na gcomhluchtai móra i leith na timpeallachta nó ceisteanna talamhaíochta a scrúdú.
 4. Eolas a scaipeadh trí chruinnithe a reachtáil, áiseanna teagaisc a fhorbairt, seimineáir a eagrú dírithe ar phobal na Gaeilge, daoine óga ach go háirithe, na scoileanna lánghaeilge san áireamh.
 5. Leas a bhaint as suíomh idirlín Theacht Aniar mar shuíomh na hAeróige. Cinntóidh sé sin go mbeidh an lucht féachana in ann eolas a fháil ar obair iomlán TA.

BMC & MH

Lá an Bhastille 2017